מצלמת וכותבת על זה

אופטיים שהתענג שנוצרו המאה הכוללים על כותב הוא לתפוס לכל, האחורי הוא מכניים מרכיבים עלה באמצעות לנסות ניתנות מי או. הדופן של של הצילום כגון הקמרה דפוס ממש תצלום גבי